16.  இந்திய தேசிய இராணுவத்தைத் தோற்றுவித்தவர்?


சி.ஆர்.தாஸ்
நேதாஜி
காந்திஜி
இராஜாஜி


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

17.  நீதிக்கட்சியை பெரியார் மாற்றியமைத்தது……....?


அகாலி தல்
பாட்டாளி மக்கள் கட்சி
திராவிடர் கழகம்
சுயராஜ்ஜியம்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

18.  குடியரசுத் தலைவராகப் பொறுப்பேற்க வயது?


30
35
40
45


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

19.  இவற்றில் எது அடிப்படை உரிமை அல்ல?


சமத்துவ உரிமை
சொத்துரிமை
சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை
பேச்சரிமை


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

20.  தேம்பாவணியோடு தொடர்புடையது…….................?


இந்து மதம்
சீக்கிய மதம்
கிறிஸ்தவ மதம்
இஸ்லாம்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report