6.  தொழிற்புரட்சியின் தாயகம்…………..?


அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்
பிரான்ஸ்
இங்கிலாந்து
ஜெர்மனி


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

7.  ஆங்கிலேய கிழக்கிந்தியக் குழுமத்திற்கு சூரத்தில் வணிக மையம் அமைக்க அனுமதியளித்த முகலாய மன்னர்?


ஷாஜகான்
ஜஹாங்கீர்
ஒளரங்கசீப்
ஹ_மாயூன்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

8.  இரண்டாம் உலகப்போரின் போது பிரிட்டிஸ் பிரதமராக இருந்தவர்?


சர் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில்
கிளமென்ட் அட்லி
தாட்சர்
லாயிட்ஸ் ஜார்ஜ்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

9.  பிம்பிசாரர் பின்பற்றிய சமயம்.....................?


புத்த சமயம்
சமண சமயம்
இந்து சமயம்
இவற்றில் எதுவுமில்லை


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

10.  ஜாவா சுமுத்திரா ஆகியவற்றை வெற்றி கொண்ட மன்னர்?


முதலாம் இராஜேந்திர சோழன்
குலோத்துங்க சோழன்
முதலாம் இராஜராஜ சோழன்
முதலாம் பராந்தகன்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report