1.  சொற்களை ஒழுங்குபடுத்தி சொற்றொடராக்குக?


வளமான வாழ்க்கைக்கு ஆதாரமாகும் நிலத்தடி நீர்
வாழ்க்கைக்கு நிலத்தடி நீர் வளமான ஆதாரமாகும்
நிலத்தடி நீர் வளமான வாழ்க்கைக்கு ஆதாரமாகும்
ஆதாரமாகும் வாழ்க்ககைக்கு வளமான நிலத்தடி நீர்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  பொருந்தாதச் சொல்லைக் கண்டறிக?


வெட்சி
கரந்தை
பாலை
நொச்சி


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  தொழில்முனைவோர் எப்போதும் செய்வது?


புத்தாக்கப்பணி
மரபு
இடர்பாடுகள்
கடினம்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  ‘வந்தான்’ – எனும் சொல்லின் வேர்ச்சொல் அறிக?


வந்த
வந்து
வா
வந்தா


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  “கோவை” – பெயர்ச்சொல்லின் வகை அறிக?


காலப்பெயர்
பண்புப்பெயர்
இடப்பெயர்
தொழிற்பெயர்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report