1.  சொற்களை ஒழுங்குபடுத்தி சொற்றொடராக்குக?


வேண்டும் சிந்தனை தமிழ் மொழியில் சிறக்க
சிந்தனை மொழியில் தமிழ் சிறக்க வேண்டும்
மொழியில் தமிழ் சிறக்க வேண்டும் சிந்தனை
தமிழ் மொழியில் சிந்தனை சிறக்க வேண்டும்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  Powerful: என்ற ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு நேரான தமிழ்ச்சொல் தேர்ந்தெடுக்கவும்?


சக்தியற்ற
வலியற்ற
சக்திவாய்ந்த
வீரமற்ற


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  ‘இராம காதை’ – அடைமொழியால் குறிக்கும் நூல்?


கம்பராமாயணம்
சிலப்பதிகாரம்
திருப்பாவை
நளவெண்பா


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  ‘பூ’ – என்னும் ஓரெழுத்தொரு மொழியின் பொருளைக்காண்க?


மலராத
மொட்டு
அரும்பு
மலர்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  “தங்கை நடனம் ஆட்டுவித்தாள்” - வாக்கிய அமைப்பு சுட்டுக?


செயப்பாட்டு வினை
பிறவினை
தன் வினை
செய் வினை


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report