26.  மணிமுத்தாறு அணை உள்ள மாவட்டம்?


நெல்லை
கோவை
சேலம்
தஞ்சை


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

27.  புவியின் சராசரி அடர்த்தி…….................?


5.517 gcm-3
11 gcm-3
3 gcm-3
3.5 gcm-3


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

28.  சர்க்கரைத் தொழிற்சாலை என்பது முழுவதுமாக?


குறுந்தொழில்
நடுத்தரத் தொழில்
பெருந்தொழில்
விவசாயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட தொழிற்சாலை


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

29.  நிகர நாட்டு உற்பத்தி என்பது……................….?


மொத்த நாட்டு உற்பத்தி-தேய்மானம்
மொத்த உள் நாட்டு உற்பத்தி-தேய்மானம்
தலா வருமானம்-தேய்மானம்
மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி-தேய்மானம்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

30.  இந்திய இரயில்வே……................மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது?


9
13
17
21


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report