11.  கிருஷ்ணதேவராயரால் எழுதப்பட்ட புத்தகம்……...............?


ஆமுக்த மால்யதா
கம்பராமாயணம்
சிவஞான போதம்
மகாபாரதம்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

12.  இரண்டாம் தரெயின் போர் நடந்த ஆண்டு?


கி.பி.1194
கி.பி.1191
கி.பி.1193
கி.பி.1195


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

13.  அடிமைகளின் மேம்பாட்டிற்காக தனி அமைப்பைத் தோற்றுவித்தவர்?


பெரோஸ்துக்ளக்
முகமதுபின் துக்ளக்
அலாவுதீன் கில்ஜி
மாலிக்காபூர்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

14.  வாஸ்கோடகாமா கோழிக்கோடு பகுதியில் இறங்க அனுமதி மறுத்த அரசர்?


பீஜப்பூர் சுல்தான்
விசய நகர அரசர்
மன்னர் சாமரின்
சந்திரநாகூரின் மன்னர்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

15.  தியோசாபிகல் என்ற சொல் கீழ்க்கண்ட மொழியிலிருந்து பெறப்பட்டது?


ஆங்கில மொழி
கிரேக்க மொழி
பாரசீக மொழி
உருது மொழி


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report