106.  ப என்பதன் படித்தர மதிப்பாகக் கருதக்கூடிய இடம்


கடல் மட்டத்தில்
புவியின் நடுவரைப் பகுதியில்
கிரின் வீச்சில்
கடல் மட்டத்தில் 450 அட்சத்தில்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

107.  குளிர்சாதனப் பெட்டியில் பயன்படும் எளிதில் ஆவியாகும் திரவம்


பிரியான்
நீர்
ஹீலியம்
அசிட்டோன்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report