96.  இரட்டை வரிவிதிப்பு ஒப்பந்தம் எந்த ஆண்டில் ஏற்பட்டது?


1986
1988
1987
1982


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

97.  சமீபத்தில் ஜப்பான் இந்தியா இடையே எந்த ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டது?


அணுசக்தி ஆற்றல்
உயர்கல்வி
கடலியல் பண்புகள்
வரியில்லா வர்த்தகம்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

98.  கடந்த 1998-ல் அமர்த்தியாசென் எந்த நிகழ்விற்காக நோபல் பரிசு பெற்றார்?


அணு ஆற்றலுக்காக
மக்கள் தொகை
வறுமை ஒழிப்புக்கு
சேவை வரிவிதிப்புக்கு


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

99.  சர்வதேச எரிவாயு சங்கத்தின் தற்போதைய தலைவர் யார்?


முகமது பட்டேல்
ஜபர் ஜரீட்
இசாஜ் அகமது
அப்துல் ரஹீம் வாஷீம்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

100.  நுகர்வோர் மற்றும் விவசாயிகளைத் திருப்தி செய்யும் வகையில் அரசாங்கம் எதனை நிறுவியுள்ளது?


உழவர் சந்தை
கூட்டுறவுக் கடைகள்
நியாயவிலைக்கடைகள்
வர்த்தக நிறுவனங்கள்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report