91.  இந்தியாவில் பஞ்சாயத்துராஜ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு எது?


1950
1959
1952
1962


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

92.  ஒரு வட்ட நாற்கரம் ABCD ∠ A –யில் + 1000 எனில் ∠ C யின் மதிப்பு என்ன?


1000
800
500
400


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

93.  பின்வரும் எந்த உற்பத்தியில் இந்தியா உலகளவில் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது?


நெல்
கோதுமை
சணல்
கடலை


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

94.  ஜீன் 28, 2010ஆம் ஆண்டு இந்தியா ………… நாட்டுடன் சிவில் அணுசக்தி ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டது?


கனடா
அமெரிக்கா
ஈரான்
குரோஸியா


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

95.  வெர்னியர் அளவின் மீச்சிற்றளவு?


0.01 மி.மீ
0.01 செ.மீ
0.1 மீ
0.001 செ.மீ


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report