1.  விடைக்கேற்ற வினாவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்? இளமையில் கல்.


இளமையில் என்ன செய்ய வேண்டும்?
கல்வியை எப்பருவத்தில் கற்க வேண்டும்?
இளமை எதற்குரியது?
கல்வி கற்கும் பருவம் யாது?


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  ‘ஞா’ - என்னும் ஓரெழுத்து ஒரு மொழிக்குரிய பொருள் யாது?


பொருத்து
மருந்து
விருந்து
நடந்து


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  ‘நெடுந்தொகை’ – எனப் போற்றப்படும் நூல்?


புறநானூறு
அகநானூறு
திருமுருகாற்றுப்படை
கலித்தொகை


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  பொருந்தாச் சொல்லை கண்டறிக?


சிலப்பதிகாரம்
மணிமேகலை
சீவகசிந்தாமணி
பாப்பா பாட்டு


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  சொற்களை ஒழுங்குபடுத்தி சொற்றொடர் ஆக்குக?


மருந்தே ஆயினும் உண் விருந்தோடு
ஆயினும் மருந்தே விருந்தோடு உண்
மருந்தே ஆயினும் விருந்தோடு உண்
விருந்தோடு மருந்தே ஆயினும் உண்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report