106.  வெள்ளியின் உருகுநிலை?


960
1960
9610
690


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

107.  ஃபிரியான் வாயுவை திரவமாக்க உதவுவது


மின் காப்பு
உலோகக் குழாய்
ஆவியாக்கும் குழாய்
அமுக்கும் பம்பு


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report