1.  ‘அனந்தனுக்குக் காது ஏது? – எவ்வகை வாக்கியம் எனச் சுட்டுக?


உணர்ச்சி வாக்கியம்
வினா வாக்கியம்
தொடர் வாக்கியம்
தனி வாக்கியம்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  Empty Vessel: என்ற ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு நேரான தமிழ்ச்சொல் தேர்ந்தெடுக்கவும்?


வெற்றுப் பாத்திரம்
செம்புப் பாத்திரம்
வெள்ளிப் பாத்திரம்
நீர் நிரம்பிய பாத்திரம்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  “சலவரைச்சாரா” என்றவர்?


புல்லங்காடனார்
பூதஞ்சேந்தனார்
பொய்கையார்
கண்ணன் சேந்தனார்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  அகரவரிசைப்படி சொற்களைச் சீர்செய்க?


சங்கு, சாட்டை, சீப்பு, சிவப்பு, சோறு
சாட்டை, சீப்பு, சிவப்பு, சோறு, சங்கு
சங்கு, சாட்டை, சிவப்பு, சீப்பு, சோறு
சங்கு, சிவப்பு, சாட்டை, சீப்பு, சோறு


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  “அவன் இதை செய்ய வேண்டம்” - இது எவ்வகை வாக்கியம்?


வினா வாக்கியம்
கட்டளை வாக்கியம்
செய்தி வாக்கியம்
உணர்ச்சி வாக்கியம்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report