1.  ‘ஆற்று’ –என்னும் வேர்ச்சொல்லின் வினையாலணையும் பெயரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்?


ஆற்றிய
ஆற்றும்
ஆற்றுதல்
ஆற்றாரும்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  ‘முத்தமிழ்க்காவலர்’ – என அழைக்கப்பட்டவர்?


கி.ஆ.பெ. விசுவநாதன்
அறிஞர் அண்ணா
கலைஞர் கருணாநிதி
மு.வரதராசனார்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  ‘மீ’ – என்னும் ஓரெழுத்தொரு மொழியின் பொருளைக் காண்க?


மேல்
மேடு
மேன்மை
மீள்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  “உண்” எனும் வேர்ச்சொல்லை வினைமுற்றாக எழுதுக?


உண்டு
உண்ணு
உண்டான்
உண்டல்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  ஸ்டேட்ஸ் ஜெனரல் ………………நாட்டின் பாராளுமன்றம்?


இங்கிலாந்து
பிரான்ஸ்
ரஷ்யா
இத்தாலி


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report