1.  ‘படி’ – என்னும் வேர்ச்சொல்லின் தொழிற்பெயரை தேர்ந்தெடுக்கவும்?


படிக்க
படித்தல்
படிக்க
படித்தாள்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  எதிர்ச்சொல் தருக: ‘அண்மை’ =


சேய்மை
அருகில்
நெருக்கம்
பக்கத்தில்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  அகரவரிசைப்படி சொற்களைச் சீர்செய்க?


சங்கு, சாட்டை, சீப்பு, சிவப்பு, சோறு
சாட்டை, சீப்பு, சிவப்பு, சோறு, சங்கு
சங்கு, சாட்டை, சிவப்பு, சீப்பு, சோறு
சங்கு, சிவப்பு, சாட்டை, சீப்பு, சோறு


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  “காய்சினம்” – என்பதன் இலக்கணக் குறிப்பு தேர்க?


மூன்றாம் வேற்றுமைத் தொகை
இலக்கணப் போலி
பொருளாகு பெயர்
வினைத்தொகை


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  பறக்கும் நாடாவைக் கண்டுப்பிடித்தவர் யார்?


ஜான்கே
ஜேம்ஸ்வாட்
பாரடே
மெக் ஆதம்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report