1.  ‘ஆண்டு’ – பெயர்சசொல்லின் வகை அறிக?


பொருட்பெயர்
காலப்பெயர்
சினைப்பெயர்
தொழிற்பெயர்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  பிரித்து எழுதுக: ‘நிற்பதொன்றில்’ =


நிற்பது + ஒன்று + இல்
நிற்ப + தொன்றில்
நிற்பதொன்று + இல்
நிற்பது + ஒன்றில்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  ‘Washing Machine’ – என்ற ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு நேரான தமிழ்த்தொடர் தருக?


துவைக்கும் மிஷன்
துணிதுவைக்கும் பொறி
சலவை இயந்திரம்
சலவை கருவி


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  “வெறுஞ்சமையலும் தையலுந்தானா மனைக் கலை” – வாக்கியத்தின் வகை அறிக?


கட்டளை வாக்கியம்
செய்தி வாக்கியம்
வினா வாக்கியம்
உணர்ச்சி வாக்கியம்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  சமய சீர்த்திருத்ததிற்கு மூலக் காரணம் யார்?


ஜான்ஹஸ்
மார்ட்டின் லூதர் கிங்
சுவிங்கிலி
கால்வின்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report