1.  ‘பந்து’ – பெயர்சசொல்லின் வகை அறிக?


காலப்பெயர்
பொருட்பெயர்
சினைப்பெயர்
இடப்பெயர்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  ‘அப்பரடிகள்’ – என்று அழைக்கப்படுபவர்?


சுந்தரர்
மாணிக்கவாசகர்
நம்மாழ்வார்
திருநாவுக்கரசர்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  பொருந்தாச் சொல்லை கண்டறிக?


சிலப்பதிகாரம்
மணிமேகலை
சீவகசிந்தாமணி
பாப்பா பாட்டு


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  “இமயப்பொருப்பில் விளையாடும் இளமென் பிடியே! எறிதரங்கம்” – சீர்மோனை அறிக?


இமய - இளமென்
பிடியே - எறிதரங்கம்
இளமென் - விளையாடும்
பொருப்பில் - இமய


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  ஜொராஸ்டிரிய சமயத்தை தோற்றுவித்தவர்?


ஜொராஸ்டர்
புத்தர்
மகாவீரர்
கன்பூசியஸ்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report