1.  ‘அகலம்’ – பெயர்ச்சொல்லின் வகை அறிக?


பொருட்பெயர்
பண்புப்பெயர்
சினைப்பெயர்
இடப்பெயர்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  சந்திப்பிழை இல்லாத தொடரைத் தேர்க?


தமிழில் முதன்முதலாக சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் சிற
தமிழில் முதன்முதலாகச் சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் ச
தமிழில் முதன்முதலாகச் சிலப்பதிகாரமும், மணிமேகலையும் ச
தமிழில் முதன்முதலாக சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் சிற


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  ‘துன்பம்;’ – என்பதற்கு எதிரான சொல் தருக?


அன்பு
இன்பம்
கோபம்
அல்லல்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  சொற்களை ஒழுங்குபடுத்தி சொற்றொடர் ஆக்குக


அடிகள் என்றியம்பினார் நீரே அருளுக
நீரே அருளுக என்றியம்பினார் அடிகள்
அடிகள் நீரே அருளுக என்றியம்பினார்
என்றியம்பினார் அடிகள் அருளுக நீரே


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  மரபுப் பிழைகள் அற்ற தொடரைக் குறிப்பிடுக?


சிங்கக்குட்டி
சிங்கக் குழந்தை
சிங்கக் குருளை
சிங்கக் கன்று


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report