131.  நம் உடலில் உள்ள உணர் உறுப்புகள்------------------?


5
7
6
4


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

132.  பொருத்துக 1) உண்ணத் தகுந்த காளான்கள் அ) பெனிசிலியம் 2) நச்சு காளாண்கள் ஆ) அகாரிகஸ் கம்பெஸ்ட்ரிஸ் 3) நுண்ணுயிர் எதிர் பொருள் இ) எரிமோதீசியம் அஸ்ஃப் 4) வைட்டமின்கள் ஈ) அமானிடா மஸ்காரியா


4 3 2 1
4 1 2 3
3 1 4 2
2 4 3 1


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

133.  தமிழ்க்கும்மி என்னும் பாடல் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது?


பாவிய கொத்து
நூறாசிரியம்
கனிச்சாறு
கொய்யாக்கனி


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

134.  70-வது பிரபஞ்ச அழகி போட்டியில் வெற்றி பெற்ற பெண் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் ?


இந்தியா
தென்னாபிரிக்கா
அமெரிக்கா
பிராகுவே


Answer
 Option

No Explanationஇந்தியாவை சேர்ந்த ஹர்நாஸ் கவுர் சாந்து 70-வது பிரபஞ்ச அழகி பட்டத்தை வென்றார் .

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

135.  டேவிஸ் கோப்பை டென்னிஸ் தொடரின் கோப்பையை வென்ற நாடு ?


ரஷ்யா
அமெரிக்கா
குரோஷியா
ஸ்பெயின்


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report