121.  ஹரப்பா நாகரிகம்……….............?


கிராம நாகரிகம்
நகர நாகரிகம்
மாநகர நாகரிகம்
துறைமுக நாகரிகம்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

122.  மருத்துவ அவசர ஊர்தி………?


108
102
100
அ மற்றும் ஆ


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

123.  x = (10,2,14,5,8,16)என்ற புள்ளி விவரத்தின் இடைநிலை மதிப்பு?


8
9
10
11


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

124.  விசையின் திருப்புத்திறனின் அலகு


Nm-1
Nm
N
Nm2


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

125.  0 % வெப்ப நிலைக்கு சமமான செல்ஷியஸ் வெப்ப நிலை……..


2730C
-2730C
2500C
-2500C


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report