6.  பொருட்களின் போக்குவரத்தை அதிகரிக்க செய்தது?


இரயில்வே
சாலை
வான்
நீர்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

7.  பிலிட்ஸ்கிரீக் என்றால்?


மின்னல் போர்
குழிப்போர்
நீர்மூழ்கிக் கப்பல்
கொரில்லாப்போர்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

8.  அலெக்சாந்தரிடம் சரணடைந்த முதல் இந்திய மன்னர்?


போரஸ்
அம்பி
சந்திரகுப்தர்
சங்களமன்னர்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

9.  புஷ்யமித்ர சுங்கர் நடத்திய யாகம்?


ராஜசூய யாகம்
அசுவமேத யாகம்
வாஜபேய யாகம்
இவைகளில் எதுவுமில்லை


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

10.  இல்துமிஷ_க்குப் பிறகு ஆட்சி செய்தவர்?


சுல்தானா இரசியா
நசுருதீன்
இராமச்சந்திர தேவர்
சிக்கந்தர் லோடி


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report