1.  ‘புளிப்பு’ – பெயர்சசொல்லின் வகை அறிக?


பொருட்பெயர்
இடப்பெயர்
காலப்பெயர்
பண்புப்பெயர்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  பிறமொழிச் சொற்களற்ற வாக்கியத்தை தேர்வு செய்க?


பிரதமரின் டி.வி.பேட்டி நாளை வரும்
பிரதமரின் தொலைக்காட்சி பேட்டி நாளை வரும்
பிரதமரின் டி.வி. நேர்காணல் நாளை வரும்
பிரதமரின் தொலைக்காட்சி நேர்காணல் நாளை வரும்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  ‘ஒட்டலரிது’ – பிரித்தெழுதுக?


ஒட்ட + அரிது
ஒட்டு + அரிது
ஒட்டல் + இரிது
ஒட்டல் + அரிது


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  “அத்தி பூத்தாற் போல” - இவ்வுமையால் விளக்கப்பெறும் பொருளை அறிக?


எளிமை
அருமை
பெருமை
சிறுமை


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  கமேரியன் நாள்காட்டி ஒருவாரத்தில்………..நாட்கள் என்ற அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது?


ஐந்து
ஏழு
பத்து
ஒன்பது


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report