1.  மருத்துவத்தின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர்?


அலெக்சாண்டர்
ஹிப்போகிரேடஸ்
அரிஸ்டாட்டில்
கலிலியோ


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  எகிப்திய அரசர்……………..என அழைக்கப்படுகிறார்?


ராஜன்
பாரோ
குரு
மந்திரி


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  கமேரியன் நாள்காட்டி ஒருவாரத்தில்………..நாட்கள் என்ற அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது?


ஐந்து
ஏழு
பத்து
ஒன்பது


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  வெடிமருந்தை கண்டுபிடித்தவர்……........?


எகிப்தியர்கள்
பாபிலோனியர்கள்
சீனர்கள்
இந்தியர்கள்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  …………….நதிக்கரையில் எகிப்திய நாகரிகம் வளர்ந்தது?


நைல்
யூப்ரடிஸ்
மஞ்சள்
சிந்து


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report