1.  1.அதிர்வலைமானி - அ.இமயமலை 2.தக்காணப்பீடபூமி - ஆ.அந்தமான் 3.பாரைன் தீவு - இ.நிலநடுக்கம் 4.டெத்திஸ் கடல் - ஈ.பசால்ட் லாவா


அ,ஆ,ஈ,இ
ஆ,இ,அ,ஈ
ஆ,இ,அ,ஈ
ஆ,அ,ஈ,இ


Answer
 Option
Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  1.கோனுகோ - மத்திய அமெரிக்கா 2.ரோகா - பிரேஸில் 3.மில்பா - வெனிசூலா 4.மஸோல் - காங்கோ


ஆ ஈ இ அ
ஆ இ அ ஈ
ஆ இ ஈ அ
ஈ அ ஆ இ


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  1.சித்தரஞ்சன் - ரயில் எஞ்சின் ஆலை 2.நேபாகர் - ரயில் பெட்டி ஆலை 3.மும்பை - பருத்தி நெசவு 4.ஜாம்ஷெட்பூர் - இரும்பு-எஃகு


ஆ இ ஈ அ
ஈ. இ ஆ அ
அ ஈ இ உ
ஈ அ இ ஆ


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  1.நம் நாட்டின் மைய வங்கி - பேங்க் ஆப் மதுரா 2.தொழில் வசதி நிறுவனங்களின் தலைமை வங்கி - நபார்ட்(NABARD) 3.வேளாண்மை வங்கிகளின் தலைமை வங்கி - IDBI 4.தனியார் துறை வங்கி - பாரத ரிசர்வ் வங்கி


இ அ ஈ அ
ஈ அ இ ஆ
ஆ அ ஈ இ
ஈ இ ஆ அ


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  10தீர்க்க ரேகையை கடக்க பூமி எடுத்துக் கொள்வது?


5 நிமிடம்
24 மணி
4 நிமிடம்
2 நிமிடம்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report