1.  மார்பறையில் உள்ள ------------------ மூலமாகவே நாம் சுவாசிக்க முடிகிறது?


மார்புத் தசை
இதய தசை
எலும்பு மஞ்சை
எதுவுமில்லை


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  மீன் ------------------ மூலம் சுவாசிக்கின்றன?


நுரையீரல்
செவுள்
உடல்
எதுவுமில்லை


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  மண்புழுக்கள்------------------மூலம் சுவாசம் செய்கின்றன?


நுரையீரல்
செவுள்
தோல்
நாசிகள்


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  அமீபா------------------மூலம் சுவாசிக்கின்றன?


நுண்ணுறுப்புகள்
செல்கள்
உறுப்புகள்
எதுவுமில்லை


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  இலைக்குள் வாயு பரிமாற்றம் ------------------ வழியாக நிகழ்கின்றது?


நுண்ணுயிர்கள்
இலைத்துளைகள்
தண்டுகள்
எதுவுமில்லை


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report