1.  நாளமில்லாச் சுரப்பிகள் சுரக்கும் வேதிப்பொருள்கள்------------------எனப்படும்?


ஹார்மோன்
வைட்டமின்
நொதிகள்
எதுவுமில்லை


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  பருப்பெருாருள்கள் ஐந்து நிலைகளில் உள்ளன முதல் நிலை - ------------------------ இரண்டாம் நிலை - திரவப்பொருள் மூன்றாம் நிலை - ------------------------ நான்காம் நிலை - பிளாஸ்மா ஐந்தாம் நிலை - ----------------------


வாயுப்பொருள் ,போஸ்-ஜன்ஸ்டீன் காண்டன்டஸ்டேட்,திடப்பொரு
போஸ்-ஜன்ஸ்டீன் காண்டன்டஸ்டேட் , வாயுப்பொருள் , திடப்பொர
திடப்பொருள் ,வாயுப்பொருள் ,போஸ்-ஜன்ஸ்டீன் காண்டன்டஸ்டே
எதுவுமில்லை


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  தமிழ்நாட்டில் தோன்றிய மிகப் பழமையான ஒரு சிகிச்சை முறை------------------?


யுனானி
ஆயுர்வேதம்
சித்த மருத்துவம்
அனைத்தும்


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  திடப்பொருள் திரவமாக மாறுவது - உருகுதல் திரவப்பொருள் வாயுவாக மாறுவது - ------------------- வாயுப்பொருள் திரவமாகமாறுவது - குளிர்வித்தல் திரவம் திடப்பொருளாக மாறுவது - --------------------


கொதித்தல்
உறைத்தல்
கொதித்தல் உறைத்தல்
எதுவுமில்லை


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  இதயத்தில் மட்டும் காணப்படும் ஒரு சிறப்பான தசை------------------?


உள்ளுறுப்புத் தசை
இதயத் தசை
எழும்புத் தசை
எதுவுமில்லை


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report