1.  புவியைச் சுற்றி வரும் துணைக்கோளியன் மீது ராக்கெட் விசையால் செய்யப்படும் வேலையின் அளவு என்ன?


W=0
W=98.3
W=9.83
W-9.83


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  விசையின் திருப்புத்திறனின் அலகு


Nm-1
Nm
N
Nm2


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  10 கி.கி. நிறையுள்ள பொருளின் மீது மாறாத விசை 4 வினாடிகளுக்குச் செயல்படுகிறது. பொருளின் திசைவேகம் 2ms-1 லிருந்து 8ms-4 ஆக மாறுகிறது எனில் விசையின் மதிப்பைக் காண்க.


F=15N
F=30N
F=25N
F=2.5N


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  உயிரி தொழில்நுட்ப ஊசி மருந்துகளைக் குளிரச் செய்யும் குளிரி தொழில் நுட்ப அமைப்புகள்


ஹீலியம்
நைட்ரஜன்
அம்மோனியா
குளோரின்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  கார் அல்லது சைக்கிள் வட்டப்பாதையில் இயங்க தேவையான மைய நோக்கு விசை எதைப் பொறுத்தது?


வளைவுப்பாதை உயர்த்தப்பட்ட கோண அளவைப் பொறுத்தது
வண்டியின் திசைவேகத்தை மட்டும் பொறுத்தது
வளைவுப்பாதை ஆரத்தை மட்டும் பொறுத்தது
திசைவேகத்தையும் வளைவுப்பாதை ஆரத்தையும் பொறுத்தது


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report