1.  சார்லஸ் விதிக்கான சமன்பாடு


V×T=மாறிலி
V/T=மாறிலி
V-T=மாறிலி
V+T=மாறிலி


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  ஒரு பொருள் ஏற்ற அல்லது இழந்த வெப்பத்தைக் கணக்கிட உதவும் வாய்பாடு………..


Q=Dxlxt
Q=msθ
Q=ms
மூன்றுமல்ல


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  பாயில் விதிக்கான சமன்பாடு


PV=மாறிலி
P/V=மாறிலி
P-V=மாறிலி
P+V=மாறிலி


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  உருகுதலின் உள்ளுறை வெப்பத்தின் அலகு?


J kg-1 k-1
J kg-1
J kgK-1
JK-1


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  ஒரு திடப் பொருள் உருகத் தேவையான வெப்பம்


H=msθ
H=ms
H=ml
H=mθ


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report