21.  பொருத்துதல் வாலிஸ்நேரியா - (அ) கரும்பு இலைத்துளைகள் - (ஆ) சப்பாத்திக் கள்ளி முண்டுவேர் - (இ) மிளகு இலைத் தொழில் தண்டு - (ஈ) நீர் மூழ்கிய நீர்த்தாவரம் ஏறு கொடி - (உ) நீராவிப் போக்கு


4 5 2 3 1
1 3 2 4 5
5 4 3 1 2
3 4 5 1 2


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report