16.  பொருத்துக. அமீபா - (அ) கூட்டு வாழ்க்கை லைக்கன் - (ஆ) பொய் கால்கள் நெப்பந்தஸ் - (இ) அசைபோடும் பாலுாட்டி பசு - (ஈ) பூச்சி உண்ணும் தாவரம்


2 4 3 2
3 4 2 1
2 1 4 3
1 4 3 2


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

17.  பொருத்துக பால் பற்கள் - (அ) 08 நிலைத்த பற்கள் - (ஆ) 16 மேற் பற்கள் - (இ) 32 வெட்டும் பற்கள் - (ஈ) 20


4 3 2 1
2 3 1 4
1 3 4 2
2 4 3 1


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

18.  பொருத்துதல் .தனித்து மிதக்கும் நீர்வாழ் தாவரம் - (அ) தாமரை வேரூன்றிய நீர் வாழ் தாவரம் - (ஆ) சாப்பாத்திக் கள்ளி நீரில் மூழ்கிய நீர்தாவரம் - (இ) சூரிய காந்தி இடைநிலைத் தாவரங்கள் - (ஈ) ஆகாயத் தாமரை வறள்நிலத் தாவரங்கள் - (உ) வாலஸ் நேரியா


4 5 2 3 1
5 2 4 1 3
4 1 3 5 2
2 5 4 1 3


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

19.  பொருத்துதல் சுவாச வேர்கள் - (அ) ஆலமரம் சேமிப்பு வேர்கள் - (ஆ) கஸ்குட்டா தூண்வேர்கள் - (இ) சோளம் முண்டு வேர்கள் - (ஈ) சர்க்கரைவள்ளி கிழங்கு ஒட்டுண்ணி வேர் - (உ) அவி சின்னியா


1 3 4 5 2
5 4 2 1 3
3 5 4 2 1
4 2 1 5 3


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

20.  பொருத்துதல் இலை பற்றுக் கம்பி - (அ) சாப்பாத்தி கள்ளி இலை முட்கள் - (ஆ) கேரட் குடுவைத் தாவரம் - (இ) மிளகு குறுக்கமடைந்த தண்டு - (ஈ) பட்டாணி ஏறுகொடி - (உ) நெப்பந்தஸ்


4 2 1 3 4
2 4 5 1 3
5 1 3 4 2
1 3 4 2 5


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report