11.  பொருத்துக 1) மனிதன் அ) எர்காட் 2) விலங்குகள் ஆ) ஒவ்வாமை 3) தாவரங்கள் இ) படர் தாமரை 4) அஸ்பரிஜில்லஸ் ஈ) துருநோய்


3 2 4 1
2 4 1 3
1 3 4 2
4 2 3 1


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

12.  பொருத்துக. 1) நீலப்பச்சைப் பாசிகள் அ) சர்காஸம் 2) பச்சைப் பாசிகள் ஆ) ஆஸில்லடோரியா 3) பழுப்பு பாசிகள் இ) பாலிசை போனியா 4) சிவப்பு பாசிகள் ஈ) கிளாமிடோமோனஸ்


1 4 2 3
2 3 4 1
3 1 4 2
4 2 1 3


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

13.  பொருத்துக 1) உணவு அ) லேமினிரியா 2) அகர் அகர் ஆ) குளோரெல்லா 3) அயோடின் இ) சர்க்காஸம் 4) விண்வெளியில் ஈ) ஜெலிடியம் பயன்படும் பாசிகள்


1 4 3 2
2 3 4 1
3 4 1 2
4 1 2 3


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

14.  பொருத்துக 1) சைகடேல்ஸ் அ) பைனஸ் 2) ஜிங்க்கோயேல்ஸ் ஆ) நீட்டம் 3) கோனிபெரேல்ஸ் இ) ஜிங்க்கோமைலோபா 4) நீட்டேல்ஸ் ஈ) சைகஸ்


1 4 3 2
3 2 1 4
3 4 2 1
4 3 1 2


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

15.  பொருத்துக தற்சார்பு ஊட்டம் - (அ) பசு சாருண்ணி ஊட்டமுறை - (ஆ) கஸ்குட்டா ஒட்டுண்ணி ஊட்டமுறை - (இ) தாவரங்கள் விலங்கு - (ஈ) காளான்


2 4 3 1
1 3 4 2
2 1 3 4
4 3 1 2


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report