1.  டெரிடோபைட்டுகளின் வகைப்பாடு அல்லாத தொகுதியைக் கண்டறியவும்?


ஸ்பீனாஸ்ஸிடா
மஸ்ஸை
லைகோப்ஸிடா
ஸைலாப்சிடா


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  பூஞ்சைகளின் வகைப்பாட்டில் அல்லாதததைக் கண்டறிக?


யுடெரோமைகோட்டா
ஆஸ்கோமைகோட்டா
ஆந்த்தோசெரட்டே
சைகோமைகோட்டா


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  பிரையோபைட்டுகள் அல்லாத தொகுதியைக் கண்டறிக?


மஸ்ஸை
ஆந்த்தோசெரடேட்
பாலிசை போனியா
ஹெபாடிகே


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  கிரிப்டோகேமஸ் அல்லாத தொகுதியைக் கண்டறியவும்?


டெரிடோபைட்டுகள்
ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள்
பிரையோபைட்டுகள்
பாசிகள்


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  பாசிகள் அல்லாதததைக் கண்டறிக?


கோனிபெரேல்ஸ்
சர்காஸம்
கிளாமிடோமோனஸ்
ஆஸில்லடோரியா


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report