16.  நாள் முழுவதும் வேலை செய்து களைத்தவருக்கு …….. ஆக இருக்கும்.


மகிழ்ச்சி
அசதி
வருத்தம்
கோபம்


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report