1.  பாவேந்தர், புரட்சி கவி என்ற சிறப்பு பெயர்களால் அழைக்கப்படுபவர் யார்?


பாரதியார்
பாரதிதாசன்
கண்ணதாசன்
வாணிதாசன்


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  வான்தோன்றி,வளித்தோன்றி, நெருப்பு தோன்றி மண்தோன்றி - என்ற பாடல் அடிகளில் அமைந்துள்ள சொற்களை கண்டறிக.


இயைபு சொற்கள்
இணை சொற்கள்
எதுகை சொற்கள்
மோனை சொற்கள்


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  பாவலரேறு என்னும் சிறப்புப் பெயருடையவர் யார்?


கவிஞர் கண்ணதாசன்
பெருஞ்சித்திரனார்
வாணிதாசன்
பாரதிதாசன்


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  நண்பர்களுடன் .................... விளையாடு?


ஒருமித்து
மாறுபட்டு
தனித்து
பகைத்து


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  ஒத்த ஓசையில் முடியும் சொற்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?


ஒத்த சொற்கள்
இயைபு சொற்கள்
இணை சொற்கள்
சொற்கள்


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report