1.  சொற்களை ஒழுங்குபடுத்தி சொற்றொடர் ஆக்குக?


நாமநீர் அவன்அளி உலகிற்கு வேலி
வேலி உலகிற்கு நாமநீர் அவன்அளி
நாமநீர் வேலி உலகிற்கு அவன்அளி
வேலி உலகிற்கு அவன்அளி நாமநீர்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  சொற்களை ஒழுங்குபடுத்தி சொற்றொடர் ஆக்குக?


எழிலன் எல்லோரிடமும் விருப்பு வெறுப்பின்றிப் பேசுவான்
எல்லோரிடமும் எழிலன் வெறுப்பின்றி விருப்பு பேசுவான்
விருப்பு வெறுப்பின்றி பேசுவான் எழிலன் எல்லோரிடமும்
வெறுப்பின்றிப் பேசுவான் எழிலன் எல்லோரிடமும் விருப்பு


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  சொற்களை ஒழுங்குபடுத்தி சொற்றொடர் ஆக்குக?


மருந்தே ஆயினும் உண் விருந்தோடு
ஆயினும் மருந்தே விருந்தோடு உண்
மருந்தே ஆயினும் விருந்தோடு உண்
விருந்தோடு மருந்தே ஆயினும் உண்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  விடைக்கேற்ற வினாவைத் தேர்ந்தெடுத்தல் “வள்ளத்தோள் பாடலை மொழிப்பெயர்த்தவர் துறைவன்”


வள்ளத்தோல் பாடலை மொழிபெயர்த்தவர் யார்?
வள்ளத்தோல் பாடல்கள் எவை?
வள்ளத்தோல் பாடல்கள் மொழிபெயர்க்கப்பட்டனவா?
வள்ளத்தோல் பாடல்கள் மொழிபெயர்ப்பா?


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  ‘வந்தான்’ – எனும் சொல்லின் வேர்ச்சொல் அறிக?


வந்த
வந்து
வா
வந்தா


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report