1.  ‘கெழீஇய’ – என்பதன் இலக்கணக்குறிப்பு தேர்க?


வேற்றுமைத்தொடர்
வினையெச்சத் தொடர்
சொல்லியசைளபெடை
பண்புப்பெயர்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  சொற்களை ஒழுங்குபடுத்தி சொற்றொடராக்குக?


வேண்டும் சிந்தனை தமிழ் மொழியில் சிறக்க
சிந்தனை மொழியில் தமிழ் சிறக்க வேண்டும்
மொழியில் தமிழ் சிறக்க வேண்டும் சிந்தனை
தமிழ் மொழியில் சிந்தனை சிறக்க வேண்டும்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  ‘வெல்’ - என்னும் வேர்ச்சொல்லின் வினையெச்சத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்?


வெல்லல்
வென்ற
வென்று
வெல்லும்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  Empty Vessel: என்ற ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு நேரான தமிழ்ச்சொல் தேர்ந்தெடுக்கவும்?


வெற்றுப் பாத்திரம்
செம்புப் பாத்திரம்
வெள்ளிப் பாத்திரம்
நீர் நிரம்பிய பாத்திரம்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  பொருந்தாதச் சொல்லைக் கண்டறிக?


வெட்சி
கரந்தை
பாலை
நொச்சி


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report