1.  ஆங்கிலேய கிழக்கிந்தியக் குழுமத்திற்கு சூரத்தில் வணிக மையம் அமைக்க அனுமதியளித்த முகலாய மன்னர்?


ஷாஜகான்
ஜஹாங்கீர்
ஒளரங்கசீப்
ஹ_மாயூன்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  நன்னூலை எழுதியவர்……….........?


திருத்தக்க தேவர்
பவநந்தி முனிவர்
திருவள்ளுவர்
ஹேமச்சந்திரர்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  1856-ல் இப்பகுதிகளுக்கிடையில் இருப்புப் பாதை அமைக்கப்பட்டது?


மும்பையிலிருந்து தானா
தானாவிலிருந்து பூனா
சென்னையிலிருந்து அரக்கோணம்
ஹெளராவிலிருந்து ராணிகஞ்ச்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  அலெக்சாந்தரின் தந்தை.....................?


மாசிடோனிய மன்னர் பிலிப்
அரிஸ்டாட்டில்
போரஸ்
ஹெர்குலஸ்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  தையல் இயந்திரத்தை கண்டுபிடித்தவர் யார்?


டேவி
எலியாஸ் ஹோவ்
பெஸ்மர்
ஹென்றி கார்ட்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report