1.  ஒரு பொருளை முழுவதுமாகப் பயன்படுத்துவோர்……................?


உற்பத்தியாளர்
நுகர்வோர்
கடைக்காரர்
விவசாயி


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  நுகர்வோரை ஏமாற்றுபவர்கள்……................?


மரவேலை செய்பவர்கள்
விவசாயி
தையல்காரர்
வியாபாரி


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  18 வயது பூர்த்தியான அனைவருக்கும் அரசியல் சாசனத்தின் எந்த பிரிவு வாக்குரிமை அளிக்கிறது……................……..?


விதி-144
விதி-326
விதி-356
விதி-375


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  எந்தப் பிரிவின் கீழ் நிதி நெருக்கடி பிரகடனப்படுத்தப்படுகிறது ……..................?


விதி-356
விதி-360
விதி-352
விதி-350


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த அரசியலமைப்புப் பிரிவு மாநில அரசுகளுக்கு கிராமப் பஞ்சாயத்துகளை அமைக்க வழிகாட்டுகிறது…….................?


விதி 51
விதி 40
விதி 48
விதி 32


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report