21.  சட்டப்படி பயன்படுத்தக்கூடாத மருந்து?


பாரசெட்டமால்
அமோக்ஸ்
டோலோ 650
கோக்கைன்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

22.  நைட்ரஜனேற்றம் செய்யும் பாக்டீரியாக்களுக்கு எ.கா?


நைட்ரோபேக்டர்
அஸாடா பேக்டர்
மைட்டோகாண்ட்ரியா
காளான் வகைகள்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

23.  இந்திய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனமானது வளிமண்டலத்தில் எதன் பயன்பாடு இல்லாத உந்து விசை தொழில்நுட்பத்தை சோதனை செய்துள்ளது ?


கார்பன் -டை ஆக்சைடு
ஆக்ஸிஜன்
நைட்ரஜன்
ஹீலியம்


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

24.  தென் அமெரிக்காவில் மிக அதிக தூரம் இடம்பெயரும் பாலூட்டி என்ன?


கரடி
ஆடு
மான்
கரிபு


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

25.  சிறுவர்களுக்கு குரல்பெட்டி எனப்படும் “வாய்ஸ் பாக்ஸ்” எங்கு அமைந்துள்ளது?


மூச்சுக்குழல்
ஆதம்ஸ் ஆப்பிள் எனப்படும் தொண்டைக்குழி
லாரின்க்ஸ்
வாய்ப்பகுதி


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report