16.  உலக வங்கியின் அறிக்கைபடி இந்தியா மற்றும் வங்க தேசத்துடன் அதிக போக்குவரத்து இணைப்பினால் இந்திய தேசிய வருமானத்தை எத்தனை சதவிகிதம் உயரும் ?


5%
6%
7%
8%


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

17.  இந்தியாவில் எத்தனை தேசியப்பூங்காக்கள் உள்ளன?


98
89
79
101


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

18.  வளர்ச்சி ஹார்மோன் மிக அதிகமான அளவிற்குச் சுரப்பதால் உண்டாவது?


குட்டையாக இருத்தல்
அக்ரோமெக்லி
உடல் பருமன்
தசை இறுக்கம்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

19.  இந்தியாவில் சிறந்த தடகள வீரருக்கான பி.பி.சி-யின் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதை வென்றவர் ?


அஞ்சலி பகவத்
அஞ்சு பாபி ஜார்ஜ்
அனுராதா பிஸ்வால்
தீபா கர்மாகர்


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

20.  சூரியனில் வெப்ப ஆற்றல் எதனால் உருவாகிறது?


அணுக்கரு சேர்க்கை
அணுக்கரு பிளவை
பூமி
தொடர்வினை


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report