146.  மண் பதப்படுத்துதல் என்பது மிகவும் முக்கியமாக எதற்குத் தேவை?


கட்டிடம் கட்ட
வேளாண்மை
தனித்தனியே பிரிக்க
களை எடுக்க


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

147.  மனித உடலில் உள்ள மிகச்சிறிய எலும்பு எது?


ஃபீமர்
ஸ்டேப்ஸ்
காது
மூக்கு


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

148.  WBC என்னும் வெள்ளை இரத்தப் பொருள்கள் எலும்பிற்குள் எங்கு தயாராகிறது?


லிம்ப் சுரப்பிகள்
ஹார்மோன்கள்
இரத்த நாளங்கள்
எலும்பு நாளங்கள்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

149.  DRDO -என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன ?


Defence research & developement organization
Defence renovation & developement organizer
Defence regeneration & direct organization
எதுவுமில்லை


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

150.  OECD -என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன ?


Organization for economic co-operation & Developement
Organization for education & child development
Organization for Empowering & child welfare
எதுவுமில்லை


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report