6.  ஐக்கிய நாடுகள் பொது சபையானது அயலக தணிக்கையாளர்கள் குழுவை எந்த ஆண்டு ஏற்படுத்தியது ?


1958
1959
1960
1960


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

7.  மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படையானது (CISF) பொது துறை நிறுவனங்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கும் வகையில் 2800 பணியாளர்களுடன் எந்த ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது ?


1962
1964
1966
1967


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

8.  மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை (CISF) எந்த ஆண்டு பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட மற்றொரு சட்டத்தின் மூலம் இந்திய ஆயுத படையாக மாற்றப்பட்டது ?


1980-ஜூன் 15
1981-ஜூன் 21
1983 ஜூன் 15
1987 ஜூலை 22


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

9.  உலக பொருளாதார மன்றத்தின்(WEF) இளம் உலக தலைவர்கள் மன்றமானது எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது ?


2000
2001
2003
2005


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

10.  உலக சிறுநீரக தினமானது எந்த ஆண்டு முதல் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது ?


2003
2004
2005
2006


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report