1.  பொதுவாக எந்த செல் வட்ட வடிவத்தில் இருக்கும்?


RBC
முட்டை
சுரபி
மிளேட்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  வெளிச்சுரப்பி எனப்படும் எக்ஸோகிரைன் கிளாண்டு எதனைச் சுரக்கிறது?


ஹார்மோன்
எண்ணெய்
செபம்
என்ஸைம்கள்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  பாக்டீரியா பற்றிய படிப்பிற்கு என்ன பெயர்?


வைராலஜி
பாக்டீரியாலஜி
மைகாலஜி
பேத்தாலஜி


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  வைரஸ் பற்றிய படிப்பிற்கு என்ன பெயர்?


வைரஸ்இயல்
பைகாலஜி
பேத்தாலஜி
பாக்டீரியாலஜி


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  காரின் பாகங்களை முலாம் பூச உதவும் உலோகம் என்ன?


வெள்ளி
தங்கம்
ஈயம்
குரோமியம்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report