1.  ஆல்காக்களின் செல் சுவர் எவற்றால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது?


சைட்டின்
செல்லுலோஸ்
பச்சையம்
ஸ்போர்கள்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  பூஞ்சைகளை பாதிக்கும் வைரஸ்கள்?


பைடோபேஜ்
பாக்டீரியோபேஜ்
சூப்பேஜ்
ஸிபேஜ்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  ஒரு செல் பச்சைப்பாசி வகையைச் சார்ந்தது எது?


ஈஸ்ட்
கிளாமைடோமோனஸ்
பாக்டீரியா
வைரஸ்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  எலும்புகளில் மிக அதிகமாகக் காணப்படுவது?


நியாசின்
குளோரின்
கால்சியம்
வைட்டமின்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  தமிழகத்துக்குள் உள்ள எந்த பறவைகள் சரணாலயம் பறவை இனப்பெருக்கத்திற்கு சிறப்பானது?


தூத்துக்குடி
பிச்சாவரம்
மாமல்லபுரம்
வேடந்தாங்கல்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report