146.  இழுக்கப்பட்ட இரப்பர் எந்த வகை மாற்றத்தைக் குறிக்கும்?


இயற்பியல்
வேதியியல்
உயிரியல்
வெப்பவியல்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

147.  ஒரு செல் காளான் எது?


ஈஸ்டு
வோல்வோக்ஸ்
ரொட்டிக்காளான்
பென்சிலின்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

148.  தாவரங்கள் மற்றும் இலைகள் இவற்றில் உள்ள அழகிய பசுமைப் பொருளுக்கு என்ன பெயர்?


குளோரோபில்
ஸ்மோட்டா
மெழுகு சுரபி
எதுவும் இல்லை


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

149.  ஒரு எரிபொருளில் உள்ள முக்கிய பொருள் எது?


ஆக்ஸிஜன்
ஹைட்ரஜன்
ஹைட்ரோகார்பன்
குளோரின்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

150.  அமீபா எவ்வகையில் உணவைப் பெறுகிறது?


ஹோலோலோயிக்
ஹோலோலிப்புக்
சேப்ரோ பைடிக்
எதுவும் இல்லை


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report