11.  கோழி முட்டையின் அடைகாத்தல் காலம் ……… நாள்?


31
21
32
18


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

12.  மத்தியப் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நல அமைச்சகமானது எத்தனை தலைமை திட்டங்களின் கீழ் முக்கியமான திட்டங்களை வகைப்படத்தியுள்ளது ?


2
3
4
5


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

13.  கண்ணால் எளிதாகப் பார்க்க இயலும் தூரம் என்ன?


25 செ.மீ
30 செ.மீ
20 செ.மீ
18 செ.மீ


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

14.  மனிதனுக்கு எத்தனை நிரந்தரப்பற்கள் உண்டு?


32
35
28
6


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

15.  நீர் பனியாக உறையும் வெப்பநிலை என்ன?


00 C
40 C
1000 C
-257.150 C


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report