6.  எந்த ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகள் பொது சபையானது மார்ச் 08-ம் தேதியை பெண்கள் உரிமைகள் மற்றும் உலக அமைதிக்கான ஐக்கிய நாடுகள் தினமாக அனுசரிக்குமாறு அதன் உறுப்பு நாடுகளுக்கு அழைப்பு விடுத்தது ?


1973
1974
1977
1978


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

7.  வெப்ப புல்வெளிப் பகுதிகளில் சராசரி ஆண்டு மழையளவு என்ன?


10-50 செ.மீ
20-60 செ.மீ
25-100 செ.மீ
30-60 செ.மீ


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

8.  மனிதனின் எலும்புக் கூட்டில் உள்ள எலும்புகளின் எண்ணிக்கை என்ன?


206
200
157
80


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

9.  எந்த ஆண்டு இந்திய உச்சநீதி மன்றம் திருநர் சமூகத்தை ஆண் மற்றும் பெண்ணுடன் சேர்த்து மூன்றாவது பாலினமாக அறிவித்தது ?


2011
2012
2013
2014


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

10.  முதலாவது ஜன் அவுசதி திவாஸ் எந்த ஆண்டு முதல் அனுசரிக்கப்படுகிறது ?


2016
2017
2018
2019


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report