21.  ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பானது எந்த ஆண்டை சர்வதேச சிறுதானியங்கள் ஆண்டாக அறிவித்துள்ளது ?


2021
2022
2023
2024


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

22.  2021-ஆம் ஆண்டின் உலக சுகாதார அமைப்பின் (world health organization) உலக கேட்பு திறன் குறித்த முதலாவது அறிக்கையின்படி எந்த ஆண்டிற்குள் உலகெங்கிலும் நான்கு நபர்களில் ஒருவர் லேசானது முதல் கடுமையான கேட்பு திறனை இழப்பார் ?


2032
2035
2047
2050


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

23.  இந்தியாவில் தற்போது மொத்தம் எத்தனை வனவிலங்கு சரணாலயம் உள்ளது?


225
247
262
276


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

24.  உலக சுகாதார அமைப்பின் படி ஒரு நாடு எத்தனை ஆண்டுகள் மலேரியா நோய் சங்கிலியை தடுத்திருந்தால் அந்நாடு மலேரியா ஒழிப்பு சான்றிதழை பெறும் ?


2
3
5
8


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

25.  இந்தியாவில் வீடுகள் தோறும் உருவாகும் உணவு வீணடித்தல் அளவானது உணவு வீணாக்க கழிவு குறியீடு படி ஆண்டுக்கு எத்தனை கிலோவாக உள்ளது ?


28 கிலோ
34 கிலோ
48 கிலோ
50 கிலோ


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report