16.  சுவச்தா சாரதி சமூகம் திட்டத்தில் பங்காற்றும் மாணவர்கள்,சமூக தொழிலார்கள் மற்றும் சுயஉதவி குழுக்கள் ஊக்குவிக்க எத்தனை வகையான விருதுகள் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன ?


1
2
3
4


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

17.  இந்தியாவில் தற்போது எத்தனை சுத்திகிரி எண்ணெய் நிறுவனங்கள் அமைந்துள்ளன?


18
20
22
24


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

18.  செயல்வழிக்கற்றல் கல்வித்திட்டம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு?


2000
2001
2002
2005


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

19.  “லாரெஸ் விருது” எந்த ஆண்டிலிருந்து வழங்கப்பட்டு வருகிறது?


2000
2001
1998
1999


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

20.  இந்தியாவின் கங்கை நதியில் வாழும் டால்பின் எந்த ஆண்டு முதல் தேசிய நீர்வாழ் உயிரினமாக அறிவிக்கப்பட்டது ?


2006
2007
2008
2009


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report