11.  இந்திய அரசின் மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு துறை அமைச்சகத்தினால் எந்த ஆண்டு தேசிய பாதுகாப்பு ஆணையம் ஏற்படுத்தப்பட்டது ?


1965 மார்ச் 14
1972 ஏப்ரல் 21
1976 ஏப்ரல் 28
1981 மே 01


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

12.  ஐ.நா.சபை “சர்வதேச மகளிர்” ஆண்டாக பிரகடனம் செய்யப்பட்ட ஆண்டு?


1972
1974
1975
1979


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

13.  தேசிய நீர்மேம்பாட்டு முகமை எந்த ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டது?


1982
1984
1986
1988


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

14.  கே.கே.பிர்லா அறக்கட்டளையால் நிறுவப்பட்ட மூன்று இலக்கிய விருதுகளில் ஒன்றான பீஹாரி புராஷ்கர் விருது எந்த ஆண்டு நிறுவப்பட்டது ?


1990
1991
1992
1994


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

15.  "அமெரிக்கா மனிதநேய விருது” எந்த ஆண்டிலிருந்து வழங்கப்படுகிறது?


1995
1996
2002
2001


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report