21.  இந்தியாவின் “முதல் ரேடார் இமேஜிங் செயற்கைக்கோள்” விண்ணில் செலுத்தப்பட்ட நாள்?


2012 மார்ச் 31
2012 ஏப்ரல் 2
2012 ஏப்ரல் 24
2012 மார்ச் 22


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

22.  இந்திய-அமெரிக்கா 15-வது கூட்டு கடற்படை பயிற்சி செய்த நாள்?


2012 ஏப்ரல் 4
2012 மார்ச் 24
2012 ஏப்ரல் 6
2012 மார்ச் 29


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

23.  ரஷ்யாவிடமிருந்து நமது நாடு வாங்கிய “புதிய அணுசக்தி நீர்மூழ்கி” கப்பல் கடற்படையிடம் சேர்க்கப்பட்ட நாள்?


2012 ஏப்ரல் 3
2012 மார்ச் 31
2012 ஏப்ரல் 4
2012 மார்ச் 24


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

24.  ஐக்கிய நாடுகள் பொது சபை உலக வனவிலங்கு தினத்தை எந்த ஆண்டு அறிவித்தது?


2010
2013
2016
2018


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

25.  தமிழகத்தில் தற்போது அரசு பல்கலைக் கழகங்களின் எண்ணிக்கை?


20
22
24
26


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report