11.  மிக சக்தி வாய்ந்த “காந்த புயல்” முதன்முதலில் எப்போது ஏற்பட்டது?


1987
1989
1991
1993


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

12.  “வருமான வரி பிடித்தம்” செய்வதில் தமிழ்நாடு பெற்றுள்ள இடம்?


5-வது
2-வது
4-வது
9-வது


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

13.  எண்ணூர் துறைமுகம் எந்த ஆண்டிலிருந்து செயல்படத் துவங்கியது?


14-09-2000
20-07-2001
22-06-2001
10-09-2000


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

14.  உலகிலேயே முதலில் “மனிதஜினோம் மாதிரி விளைவு” எந்தாண்டில் உருவாக்கப்பட்டது?


2000
2001
2002
2004


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

15.  நமது நாட்டில் “பல்லுயிர் பாதுகாப்புச்சட்டம்” எந்த ஆண்டில் இயற்றப்பட்டது?


2008
2002
2010
2006


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report